جان باختگان راه آزادی

Posted on 28 اوت 2010

0


جان باختگان راه آزادی

اعدامشان کردند

معلم آزاده و چهار هم رزمش را

کمانگر را میگویم

که هیچ تیری در چله نداشت و

بمب گذارش خواندند

سیاوش وار مثله شان کردند و

مستانه خنده سردادند

که ما برحق ایم ( توفان ِ خنده ها )

اهریمن پتیاره خود را نماینده اهورامزدا مینامد و

بنام حق خون مینوشد

اکنون و همیشه مرگشان باد .

سیاوشان جان باختند و شمشیر از نیام بر نکشیدند

که آزادی خون نمی نوشد

آزادی عشق است و مهر

نداست و سهراب و فرزاد

Advertisements
Posted in: اجتماعي