نه تنها رهبر اسمانی است بلکه مردم هم آسمانی هستند

Posted on 28 اوت 2010

0


انصاف بدهید این جمله  (نه تنها رهبر اسمانی است بلکه مردم هم آسمانی هستند) در مورد کشور ما صدق می کند ایا واقعا ملت و مردم ما به این جملات که نشانه کامل از دورغ وریا در ان مشهود می باشد باور دارند

این جمله در روز 22 بهمن ماه از یک شخص روحانی با عمامه سیاه در تلوزیون جمهوری اسلام بخش شد من واقعا فکر می کنم باید به مردم بهر طریق ممکن اگاهی داد که امسال این شخص فقط برای به اسارت بردن فکر و سو استفاده از عقیده انها این جملات را بکار می برند . مردم باید بدانند که در کشوری که یک نفر بظاهر حرف اول و اخر را می زند هیچ راهی به اسمان وجود ندارد در حکومتی که معنی عدل با ظلم تعویض شده به مردم دروغ را حقیقت و شب را روز روشن معرفی می کنند هیچ اینده روشنی برای ما مردم وجود ندارد اری ای هموطنان بیایید برای یکبارهم که شده به فرزندانمان بیندیشیم بیایید اینده انان را در دستان این دیوان فرشته نما قرار ندهیم .

Advertisements
Posted in: اجتماعي