همين الان صاحب خانه ام زنگ زد (عين واقعيت )

Posted on 23 اکتبر 2010

10


همين الان صاحب خانه ام زنگ زد و بعد سلام احوال پرسي , که اقا شما امسال در مورد اجاره خانه مي خواهي چه کني  گفتم مثل چند سال گذشته شما صاحب ماليد رقم مورد نظر را بفرماييد بعد توافق مي کنيم صاحب خانه گفت با توجه به شرايط پيش آمده شمابايد حد اقل 40 در صد به کرايه منزل اضافه کنيد من که حسابي تعجب کرده بودم (بخوانيد شوکه ) گفتم مرد حسابي 40 در صد مگر چه اتفاقي افتاده گفت مگر نمي داني گفتم چه را بايد بدانم گفت قيمتها با توجه به واريز مبلغ يارانه ها به مردم حسابي دارد بالا مي رود اگر همين الان شما بفکر تمديد نباشيد بايد يک ماه ديگر که سر رسيد قردادتان است بيشتر بپر دازيد خلاصه بعد از يک گفتمان چند دقيقه اي به اين نتيجه رسيديم که من امروز بعد از ظهر به بنگاههاي ملکي سر  زده و از قيمتهاي جديد اطلاع کسب کنم و با ايشان تماس بگريم تا ببينم چه مي شود .

نوشته هاي بالا شرح واقعيتي است که فقط در زمينه مسکن دارد براي من و شما روي مي دهد و بايد بدانيم که اين تازه شروع زنجيره گراني است, يعني همه هزينه هاي ما با افزايش شديد روبرو خواهد شد که ميانگين آن حد اقل 40 در صد خواهد بود همين حالا ما بطور مستقيم داريم اثرات سياست هاي اقتصادي رژيم را مي بينيم و اگر همين گونه به سکوت خود ادامه دهيم بايد هر روز منتظر فاجعه اي ديگر باشيم حال فقط تصور کنيد که اين رژيم براي 2 سال ديگر بر ايران حکوت کند چه برسر ما که همان باقي مانده قشر متوسط هستيم خواهد آمد .

زنده باد ايران

تهران 1389.8.1

Advertisements
Posted in: اجتماعي