من فردا می آیم حتی اگر هیچ کس نیاید

Posted on 15 دسامبر 2010

0


من به آزادی سوگند می خورم که هیچ روزی را به جز فکر به آینده خود , مردم و عزیزان خود برای رهایی از ظلم این رژیم در این چند ساله نداشته ام و کمتر شبی را به صبح رسانده ام مگر با همین فکر که چگونه می شود  از یوغ این رژیم آزاد شویم و زندگی کنیم به شادمانی ,من به محبت بین خود و یگانه دخترم و همسر مهرابانم که با اندازه تمامی دنیایم دوستشان دارم قسم می خورم که تا جان در بدن دارم از این راه دست بر ندارم  آری دوستان عزیز تر از جانم من تا بتوانم فریاد می کشم ,می نویسم ,سنگ پرتاب می کنم هر جا بتوانم صحبت می کنم ,من فردا می آیم من فردا حتی اگر هیچ کس نیاید می آیم و تمامی روز ها که توانسته ام آمده ام ,سوگند در این روزها هر روز برایم سخت تر از روز قبل می گذرد هروز شاهد ظلم و چشم های منتظر مردم مظلوم کشورم هستم ,و هر روز ازخودم پرسیده ام که چه می توانم بکنم و هر وز از ناتوانی خود بیشتر متنفر گشته ام از اینکه نمی توانم بهتر فریاد مردم مملکتم  را بنویسم شرمنده ام و هرروز از نبودن دوستانم زجر می کشم این روزها من بیشتراحساس درد و تنهایی می کنم هرروز بیشتر از چشمان منتظر کودکان خیابانی می خواهم فرار کنم من با تمام وجودم فردا و فرداها می آیم با تمام ترسها و نا امیدیم اما با تمامی توانم وتا بتوانم تا لحظه ای که زنده ام می نویسم و فریاد می زنم که زندگی حق ما مردم است زنده باد ایران و زنده باد تک تک ایرانیان در تمامی این جهان.آری دوستان من,من فردا می آیم من فردا حتی اگر هیچ کس هم نیاید می آیم .

تهران 1389/9/24

Advertisements
Posted in: اجتماعي