خیابان بهبودی صدای مرگ بر دیکتاتور می آید

Posted on 31 دسامبر 2010

0


خیابان بهبودی نرسیده به خیابان آزادی صدای مرگ بر دیکتاتور و الله و اکبر می آید
تهران 1389/10/10 ساعت 10 شب

Advertisements
Posted in: اجتماعي