جداسازی قبض به جای تفكيک كنتور(کلاهبرداری جدید آب و فاضلاب )

Posted on 1 ژانویه 2011

1


محمد رضا عطارزاده معاون وزير نيرو : از 15 دي‌ماه، براي مجتمع‌هاي مسكوني كه جداسازي كنتور آب براي آنها مقدور نيست، براي هر واحد مسكوني يك قبض جداگانه صادر و ميزان مصرف آب مجتمع تقسيم بر تعداد واحد مسكوني مي‌شود.
محمد رضا عطارزاده افزود: در قانون هدفمندي يارانه‌ها منظور از افزايش تعداد بهره برداران آب در صورت عدم جدا سازي كنتور آب خانه‌ها و واحدهاي مسكوني اين است كه اگر ما برفرض يك مشترك و يك انشعاب داشتيم اين را مثلا به يك واحد 20 انشعابي تبديل مي‌كنيم.
وي ادامه داد: در تمام واحدهاي مسكوني تا آنجايي كه امكان داشته باشد تفكيك كنتور را انجام مي‌دهيم و آنجايي كه امكان نداشته باشد انشعاب آنها را كه يك مشترك بوده، مثلا به 20 مشترك تبديل مي‌كنيم و قيمت را از روي آن تقسيم بر 20 محاسبه و تعيين مي‌كنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر يك باب ساختمان داراي چهار واحد مسكوني باشد و قابليت جدا سازي كنتور آب نيز براي آن وجود نداشته باشد قيمت آب براي آنها چگونه محاسبه خواهد شد گفت: مصرف آب آنها را تقسيم بر چهار مي‌كنيم و بعد از آن اگر مثلا 80 متر مكعب آب مصرف كرده باشند تقسيم بر چهار مي‌كنيم ، براي هر واحد مسكوني 20 متر مكعب آب مصرفي محاسبه مي‌شود و براي آنها فيش صادر مي‌شود.
اين روش در شرايطي قرار است اعمال شود كه قطعا اجراي آن مشكلات را براي آپارتمان‌نشينان چند برابر خواهد كرد. تقسيم به تعداد واحدها حداقل كاري است كه در هر آپارتمان انجام مي‌شود. با اين روش عدالت در پرداخت آب‌بها هيچ جايي ندارد چراكه اصلا به تعداد اعضاي خانوار، ميزان مصرف آنها و يا متراژ آپارتمان هيچ توجهي نشده است. اين در شرايطي است كه بسياري از آپارتمان‌ها از فرمول‌هاي مترقي‌تري نسبت به آنچه وزارت نيرو اعلام كرده است، استفاده مي‌كنند و راه را براي برقراري بهتر عدالت هموار مي‌كنند.
معاون وزير نيرو همچنين تصريح كرد: قرار است از 15 دي ماه به بعد صدور قبض آب با اين دستور‌العمل كه در قانون هدفمندي به آن تاكيد شده است انجام شود. وي افزود: پس بعد از 15 دي ماه جاري براي واحدهاي مسكوني كه جدا سازي كنتور آب براي آنها مقدور نيست يا چهار قبض آب صادر مي‌شود و يا تقسيم بر چهار محاسبه مي‌شود. اين در حالي است كه در تبصره «يك» بند «ج» ماده «يك» قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است: شركت‌هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره برداري مي‌كنند در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد «مشتركان را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.»

Advertisements
Posted in: اجتماعي