ممنوعيت كاراستادان از سوي خامنه اي

Posted on 22 ژانویه 2011

0


خامنه اي استادان باستانشناسي و تاريخ نامه نگار را از هرگونه کار پژوهشي و حفاري منع نموده و به قول باستان شناسان ممنوع الکلنگ کرده است. حدود يک ماه پيش چندين تن از اساتيد به نام تاريخ زبان و فرهنگ هاي باستاني و باستان شناس, طي يک نامه به خامنه اي از وي خواستند تا مانع از نابودي سازمان ميراث فرهنگي کشور گردد. اين اساتيد برجسته که سابقه هيچ گونه فعاليت سياسي نيز نداشتند تنها با دغدغه حفظ ميراث کهن ميهن چنين نامه اي را نگاشتند و از او خواستند تا دولت کودتايي را از نابود کردن سازمان ميراث فرهنگي, برحذر بدارد. دولت کودتايي احمدي نژاد که مخالف سرسخت همه ي پيوندهاي ايرانيان با گذشته ي پرافتخار ميهنشان است به نام خلوت کردن پايتخت اقدام به انتقال کارمندان سازمان ميراث فرهنگي و در حقيقت از هم پاشاندن تنها سازمان متولي ميراث فرهنگي در کشور کرد. جالب توجه انکه دولت کودتايي پس از اين کار ديگر صحبتي از انتقال اجباري کارمندان از تهران به ساير شهرها نکرد.اين استادان که همگي از فرزانگان باستانشناسي،تاريخ و زبان و فرهنگ هاي باستاني مي باشند نيز در نامه اي از خامنه اي خواستند که جلوي اين کار را بگيرند. اما خامنه اي که اجازه ي هيچ گونه انتقادي به مردم،انديشمندان و اساتيد نمي دهد اين بار هم با برخوردي حذفي, مانع از ادامه کارهاي پژوهشي وتحقيقاتي اين اساتيد شد. به گونه اي که در نخستين واکنش ها دکتر منصور صفت گل رئيس گروه تاريخ دانشگاه تهران از کار برکنار و به جاي او دکتر احمدي از دارو دسته ي رسول جعفريان در گروه تاريخ تعيين گرديد. دکتر وثوقي ديگر محقق و پژوهشگر برجسته تاريخ به ويژه در حوزه خليج فارس شناسي نيز از معاونت اين گروه برکنار شد و از هرگونه فعاليت پزوهشي در زمينه تاريخ خليج فارس ممنوع شده است.تمام استادان باستان شناسي که امضا و نامشان زير نامه ي استادان باستان شناس به خامنه اي بود نيز از همه فعاليت هاي پژوهشي،حفاري وکلنگ زني در بخش باستان شناسي ممنوع شده اند. برخي شنيده ها حاکي از اين است که بقائي مسئول ميراث فرهنگي کشور از همه موزهدارها و روساي بخش هاي مختلف ميراث فرهنگي خواسته است تا به هيج وجه اجازه فعاليت وحتي حضور فيزيکي به اساتيد نامه نگار را درمجموعه هاي زيرنظر ميراث فرهنگي ندهند

Advertisements
Posted in: اجتماعي