همه آنهایی که باید بروند

Posted on 23 ژانویه 2011

0


در پی لو داده شدن طرح باند ولی فقیه برای قلع و قمع رُقبای خود در انتخابات آتی مجلس توسُط آیت الله جنتی، تلاش برای هرس زیاده گویی دردسر ساز وی آغاز گردید. سُخنان مسوول صافی «نظام» برای دست چین کردن نامزدها، از یک سو واکُنش شدید اصلاح طلبان حُکومتی و از سوی دیگر، نگرانی اُصولگرایان مُنتقد را برانگیخت.ادبیات پرخاشگرانه رییس شورای نگهبان در واکُنش به اعلام آمادگی مشروط «اصلاح طلبان» برای شرکت در انتخابات که از سوی حُجت الاسلام خاتمی بیان گردید، رویکرد آتی نهاد تحت سرپرستی وی به این مساله را بدون نیاز به تفسیر، آشکار می کرد. او، رُقبا را «عُقده ای»، «ناکثین»، «پُررو»، «وقیح» و جُز آن خواند و روشن کرد: «آنها باید برای همیشه بروند و خواهند رفت.»اما این مساله که وی در ادامه خط و نشان کشی پیرامون انتخابات آینده به انتقاد از احضار وُزرا از سوی نمایندگان وابسته به طیف اُصولگرایان مُنتقد پرداخت، نمی توانست موجب بدگمانی همریشان اش در باره زمینه سازی برای جراحی آنها نشود. به ویژه این که آقای جنتی پیشتر (21 آبان) نیز به این طیف حمله بُرده و آنها را به باج گیری از وُزرا با تهدید به استیضاح مُتهم کرده بود.اکنون آقای عباسعلی کدخُدایی می گوید، طرف خطاب سُخنان آیت الله جنتی، «گروه ها و جناحهای موجود سیاسی» نبوده است، بلکه «صُحبت ایشان در مورد سُخنان یکی از شخصیتها بود که در حوادث سال گُذشته نقش داشت و حالا به جای پاسُخگو بودن در قبال رفتار خود، در مقام مُدعی و طلبکار به میدان آمده است.»به این گونه، سُخنگوی آقای جنتی حمله را مُتوجه حلقه ضعیف زنجیره ای می کند که فراکسیون نظامی – امنیتی دولت کمر به گُسستن قطعی آن از پیکره ی دستگاه قُدرت بسته است. تزیین جدید میزی که آقای جنتی چیده است اما به هیچ رو نمی تواند موضوع پهن شدن آن در اساس را به حاشیه ببرد. موضوع مورد توجُه و دلشوره راست سُنتی اینجا و در این نُقطه، متُد و ابزاری است که رُقبایشان با آن کار می کنند و جنس آنها حتی از قواعد نمایشی حُکومت و قوانین تفسیر پذیرش ترکیب نشده است.برای جریانی که بند ناف حیات و بقای خود را به چنین ترتیباتی و اعمال نفوذ و تاثیرگذاری از طریق آنها گره زده است، مُشاهده عزم صریح آقای جنتی و شُرکا در به هیچ گرفتن دستور بازی، به راستی یک فاجعه انگاشته می شود. در این امر، سُخنان دلخوش کُننده آقای کدخدایی که برای اثبات آن، اصلاح طلبان حُکومتی را نیز دراز کرده، تغییر زیادی نمی تواند بدهد. او با این ابتکار سیستم حذف را فقط اندکی بیشتر به جلوی صحنه آورده است.

نویسنده :منصور امان

Advertisements
Posted in: اجتماعي