خروش خروش بهمنه , خامنه اي وقت رفتنه !

Posted on 8 فوریه 2011

0
جوانان معترض به ديكتاتوري آخوندي درادامه شعار نويسي هاي خود برروي ديوار ها اقدام به نوشتن شعاربرروي اسكناس ها وچاپ عكسهاي خامنه اي و احمدي نژاد بطور سمبليك ووارونه با محتوي سرنگون سرنگون درسطح تهران وشهرستان ها كرده اند .
شعارهايي كه نوشته شد عبارتند از :
ـ خامنه اي سرنگون سرنگون
ـ خروش خروش بهمنه خامنه اي وقت رفتنه
ـ خروش بهمن مرگ برخامنه اي
ـ خروش خروش بهمنه عنتري وقت رفتنه

Advertisements
Posted in: اجتماعي