خیابان ها را ترک نمی کنیم.فراخوان تظاهرات تا سقوط دیکتاتوری

Posted on 14 فوریه 2011

0امروز 25 بهمن 1389 است ، تمام ایران منتظر 25 بهمن است، با خشونت و بی خشونت در خیابان ها می مانیم، رمز پیروزی استمرار است و بس. 25 بهمن شروع یک پایان است ! شروع پایان دیکتاتوری ! و حال هماهنگی های لازم باید انجام شود برای 26 بهمن ! برای 27 بهمن ! برای 28 بهمن و برای … ! از همین امروز اطلاع رسانی میکنیم برای ادامه تجمعات در 26 بهمن و تا سرنگونی … ! رمز موفقیت تداوم تظاهرات در روز های پشت هم است ، تا رسیدن به حق حاکمیت ملی و قانون اساسی ای منطبق با منشور سازمان ملل حکومتی مولود از دموکراسی پارلمانی سیستم تکثر احزاب و تشکلات صنفی آزاد و داشتن آزادیهای شخصی و اجتماعی راه دشواری در پیش است باید استوار صبور و پایدار باشیم !
اما یاران بزرگوار این شروع پایان دیکتاتوری است

زنده باد ایران زنده باد آزادی

Advertisements
Posted in: اجتماعي