17 اسفند ,هموطن بپا خیز

Posted on 3 مارس 2011

1نه به قوانین تبعیض آمیز نه به مرد سالاری و زن سالاری نه به جمهوری اسلامی,17 اسفند روز زن همگام همیشه جنبش آزادی خواهانه مردم ایران.
به حرمت خون ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، ترانه موسوی و…

وعده ی دیدار 17 اسفند خیابان ها و میادین اصلی شهر ها
به امید آزادی و برابری
زنده باد ایران زنده باد آزادی

Advertisements
Posted in: اجتماعي