نوروز؛ جشن هم نوازی، نوزایی و آزادی

Posted on 20 مارس 2011

0


جشن نوروز و گاهِ بهار، هم آهنگ و هم بسته با هم از راه می رسند تا هم نوازی ، نوزایی و آزادی را به مردمان چشم به راه آموزش دهند. نوروز و بهار، می آیند هر چند شب پرستان، زمستان ستایان، روز گریزان، بهار ستیزان و انیرانان، دشمن با آن و هراسان از آن باشند. آری، نوروز و بهار، دامن کشان فرا می رسند تا بیاموزانند و بترسانند؛ خواه چشم دوستان، خواب باشد و خواه گوش دشمنان، کر.

بـــهار آمــد بـــیا تـــا داد عمـــر رفتـــه بــستانــیم
بــه پــای ســرو آزادی سـر و دستـی بــرافشانیم

بـــه عــهد گــل زبــان سـوســن آزاد بــگشایــیــم
که ما خود درد این خون خوردن خاموش می دانیم

نـــسیم عطــر گــردان بــوی خــون عــاشقان دارد
بــیا تــا عطــر ایــن گــل در مشــام جــان بگردانیم

ســحـــر کـــز بـــاغ پـــیـروزی نـــسیــم آرزو خیــزد
چه پــرچم هـای گــلگون کاندر آن شادی برقصانیم

دلــا در یــال آن گــلگـون گـــردن تـــاز چنــگ انــداز
مبـــادا کــز نشیــب ایــن شـب سنگیــن فرومـانیم

با آرمان آزادی و آرامش جهانی، نوروز و بهار باستانی، بر همه ی ایرانیان و پارسی زبانان در همه جای گیتی از خاور تا باختر، مردمان سرزمین آریانا و ایران ویج افغانستان و تاجیکستان و پارسیان بهدین سرزمین هند، پیروز و شاد باد.

زنده باد ایران زنده باد آزادی
تهران 1389/12/29

Advertisements
Posted in: اجتماعي