خدایا اگر هستی برای یکبار فقط یکبار در طول تاریخ حق ما مظلومان را تو از ظالمان بگیر

Posted on 26 مارس 2011

0


سال قدیم به پایان رسیده و چند روزی از سال نو می گذرد , همه ذهنم را بی پناهی ما مردم این سرزمین پر کرده و تنهایی زندانیان حرکت ما مردم در زندانهای کشور ,نمی دانم چگونه احساس و خواست ما مردم را برای زندگی بهتر و اینکه نمی خواهیم در این تنهایی که این رژیم و دارودسته غرق در ولایت مطلقه فقیه برای ما به وجود آورده تا که بتواند به تاراج اموال ما مردم و این مملکت بیش از پیش بپردازد را با کلمات بیان کنم برای همین از تو که خدا نامیده می شوی با همه وجودم می خواهم که اگر هستی من و مردم سرزمینم را از این جور بی دلیل برهانی و برای یکبار فقط یکبار در طول تاریخ حق ما مظلومان را تو از ظالمان بگیری .آخر می گویند تو عادلی پس عدلت را بنمایان می گویند تو رحیمی پس رحمت را نشان بده می گویند تو پناه مظلومانی پس پناهمان ده مگر ما مردم بجز راحتی زندگی خو و فرزندانمان که حقمان است چه بیشتر خواسته ایم که بنام تو ما را به بند می کشند و هر روز عزیزانمان را آزار می دهند می گویند تو بینایی و ناظر بر همه اعمال ما مردم پس چگونه است که تو ساکتی آیا نمی بینی این ظلم را ایا نمی شناسی ظالم را ,پس تو نیستی پس تمامی اوصافت قصه و افسانه است و ما را با این قصه ها خواب کرده اند تا نبنیم تاراج کشورمان تا نبنیم که ضحاکان با نام تو هر روز از گوشت تن و مغز ما مردم فربه تر می شوند تا ما همچنان در پی آزادی دست به دامان تویی که نیستی بشویم تا که آنها همیشه ظالم باشند و ما مظلوم پس دوستان و همراهان در این ساعت که این کلمات را می نویسم با تمامی وجودم می دانم که زمانی شیطان پیروز است که مردان و زنان خوب سکوت کنند .پس شما زنان و مردان خوب دست از این سکوت بردارید که ما مردم بجز خودمان کسی را نداریم که حقمان را از این ظالمان بگیرد و ما را از این تنهایی براهاند .
زنده باد ایران زنده باد آزادی
تهران 1390/1/9/6

Advertisements
Posted in: اجتماعي