نظر شما چیست؟

Posted on 29 مارس 2011

2


حق آنها را چگونه باید از حلقوم رژیم بیرون کشید ؟

ایا این کار از خود آنها ساخته است ؟

چگونه؟

Advertisements
Posted in: اجتماعي