واريز 150 ميليون دلار از سوي آمريكا و كارتر به حساب خميني در فرانسه

Posted on 11 آوریل 2011

3


واريز 150 ميليون دلار از سوي آمريكا و كارتر به حساب خميني در فرانسه ( در زماني كه وي در نوفل لوشاتو بود) براي هزينه كردن در جهت پيروزي انقلاب.
ژيسكاردستن رييس جمهور وقت فرانسه در سفرش به ايران در مصاحبه اي با روزنامه توقيف شده توس از حمايت شديد كارتر از انقلاب ايران در جريان كنفرانس گوادلوپ پرده برداشت كه همين مصاحبه هم يكي از موارد خطاي روزنامه به شمار آمد .
شاه ديگر حافظ منافع ما در خاور ميانه نيست و بايد برود، برگي از تاريخ كه بايد دوباره خواند،كارتر عميقا به گروه‌هاي بنياد گرا اعتقاد داشت ، او با واريز كردن ۱۰۰‌ها ميليون دلار به حساب گروه‌هاي تند رو اسلامي تصميم به خارج كردن نيروهاي روسي و قتل عام كمونيستهاي محلي ايجاد هرج و مرج در ايران ، افغانستان، لبنان و پاكستان گرفته بود، از نتايج سرمايگذاري‌هاي او به دنيا آمدن اسلام گرايان تند رو در پاكستان ، افغانستان، يمن ، لبنان ، الجزاير و ديگر كشور‌هاي جهان بود، كارتر به درستي‌ فردي بود كه براي ۲ دهه دنيا رأ به سياهي فرو برد /با ورود حكومت اسلامي ميليارد‌ها اسلحه به اين حكومت و ديگر حكومت‌هاي منطقه فروخته شد و نفت خليج فارس به يغما رفت ، درامد ملي‌ ايران و ديگر كشورهاي منطقه به شدت كاهش يافت و با توجه به چهره حماقت گونه حكومت‌هاي اسلامي و مواضع مسخره آنها موقعيت اسرائيل براي هميشه حفظ شد.

Advertisements
Posted in: اجتماعي