کمبود جنبش در عمل است به فکر کنشگری باشیم

Posted on 11 آوریل 2011

0


روز کارگر در پیش است با برنامه ریزی فعالیت های مختلف از حالا می توان از این روز نتیجه گرفت.
از حالا برای روز کارگر سازماندهی کنیم. بدانیم می خواهیم چه کنیم که موثر باشد.
مبارزه را به هیچ گروه خاصی نباید حواله داد و منتظر شد که او بگوید چه کنیم. هر کس باید ابتکار و ایده های خود را باسایرین در میان گذاشته و به سوی اجرای گروهی آن حرکت کند.
خبر رسانی و اطلاع رسانی یک چیز است، اجرایی کردن و عمل کردن چیز دیگری است. کمبود جنبش در عمل است به فکر کنشگری باشیم.
اعدام و کشتار و زندان و شکنجه تنها چیزی است که نصیبمان می شود تا زمانی که به حرف اکتفاء می کنیم. باید به عمل پرداخت. باید به تهاجم پرداخت.
سی و دو سال حرف و گفتار و اطلاعیه و حالا نیز فیسبوک و اینترنت. کجاست عمل مشخص؟ کجاست حرکتی که رژیم را نگران کند؟
به گفتار گرایی خاتمه دهیم و به کنش گرایی روی آوریم. چگونه می توانیم روز کارگر را به یک روز حرکت و تهاجم و اقدام تبدیل کنیم

Advertisements
Posted in: اجتماعي