آغاز روند پوست اندازی ایدیولوژیک نظام ولایت فقیه

Posted on 17 آوریل 2011

0


سُخنان تمسخُرآمیز یک کف بین ولایی پیرامون «قصه ولادت رهبر عزیز»، مُستقل از آنکه ویژگی تکامُل یافته شارلاتانیسمی که همزاد حُکومت دینی است را با مثال و نمونه در سطح گُسترده ای به معرض داوری جامعه گذاشته است، کیفیتی که در این میان جدال باندهای قُدرت به خود گرفته را نیز نمایان می کند.

خُزعبلات حُجت الاسلام مُحمد سعیدی، امام جُمعه قم که در یک جمع خُصوصی ایراد گردیده، در هنگامی انتشار بیرونی می یابد که گرایش نظامی – امنیتی دولت به دلیل تهیه و پخش وسیع یک سی دی تبلیغاتی که دربرگیرنده «قصه» های مُشابهی است، زیر فشار رُقبا قرار گرفته است.

در ماه های گُذشته، به مُوازات مُشاجره و جدالهای پُر هیاهو بر سر «مکتب ایرانی»، «جشن نوروز»، «منشور کوروش» و جُز آن، بر حجم تلاش فراکسیونهای باند قُدرت برای مُرتبط جلوه دادن خود با عالم غیبی و وکالت داشتن از سوی نیروهای مرموز افزوده شده است.

موضوعاتی که جدال رُقبا را حمل می کند و از نازل ترین خُرافه های دینی تا نمایشات بی مایه ایرانی گرایی را در برمی گیرد و همچنین اهداف سیاسی ای که آنها از طرح این مطالب دُنبال می کنند، آغاز روند پوست اندازی ایدیولوژیک نظام ولایت فقیه را نشانه گذاری می کند.

پروژه امامزمان فراکسیون نظامی – امنیتی دولت و پرونده کرامات علی خامنه ای، تلاش آگاهانه دو گرایش در دستگاه قُدرت برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به تغییر آرایش سیاسی به سود خویش را به نمایش گذاشته که به گونه آشکار از قواعد شناخته شده بازی تقسیم سهم و قُدرت – چه به صورت شکلی و قانونی و چه به گونه حقیقی – فراتر می رود و به همین دلیل نیز مبادی ایدیولوژیک آن را پُشت سر می گذارد.

بنابراین، در حالی که ولایت فقیه ناچار است پس از لگدمال شدن زیر پای جُنبش اجتماعی، اصرار خود برای حُکمرانی بر جامعه را هر چه بیشتر با دلایل آسمانی و رمل و اُسطُرلاب توضیح بدهد، گرایش نظامی – امنیتی دولت در همین نُقطه با به چالش گرفتن حق انحصاری او برای دست زدن به این چشم بندی که گرایش مزبور را از داشتن قُدرت تعیین کننده بی نصیب می سازد، به رقیب وی تبدیل می شود.

همانگونه که پیداست، مُخاطب این ادعاها، بدنه حُکومت و نیروهای سازمان یافته آن هستند که جابه جایی در هرم قُدرت فقط روی دوش آنها می تواند صورت پذیرد. تا آنجا که به آقای خامنه ای برمی گردد، او تا هنگامی که نتوانسته پُشتیبانی آشکار مراجع شناخته شده از «قصه» هایش را کسب کند، هیچ نفعی در بیرون رفتن آن از محافل برگُزیده و البته پُر نفوذ و جلسات توجیهی خُصوصی ندارد. حال اگر با این وجود، فیلم حُجت الاسلام سعیدی بر سر کوچه و بازار روی اکران رفته است، می تواند آن را پاسُخ همشریان اش به موضع ریاکارانه او در برخورد به راه اندازی نمایندگی غیرمُجاز امامزمان از سوی آنها ارزیابی کند.

مُهم تر از این، انتشار سُخنان آقای سعیدی یک نوآوری و کیفیت تازه در کشاکشها را نیز نشان می دهد؛ آقای خامنه ای به طور مُستقیم هدف قرار می گیرد و پیرامون رویکردهای او افشاگری می شود. این یک نشانه قوی از ثبات دستگاه قُدرت و آینده روشن آن نیست.

منصور امان

Advertisements
Posted in: اجتماعي