اوضاع خیلی وخیم است رهبر دست بدامان «هلو»ی احمدی نژاد شده است!

Posted on 30 آوریل 2011

0


1- آیت الله خامنه ای ودرجریان نامه نگاری های اخیرش برای دخالت دراختیارات مصرّح درقانون اساسی رییس جمهور؛ تمام کارت های برنده اش را سوزاند. او که ازنامه نگاری اولیه اش برای برکناری مهندس مشایی ازمعاون اولی عبرت نگرفته بود. اقدام به نامه نگاری احمقانۀ دومی راجع به حیدرمصلحی کرد. درحالیکه بقال سرکوچۀ احمدی نژاد درنارمک هم می دانست که احمدی نژاد برای باری دیگر زیر بار این حرف نخواهد رفت. ولی آیت الله که اعلم فقهاست وطبق گزارش خیانت بار 20 سالۀ خبرگان رهبری مدبرتر ومدیرتراز آیت الله خامنه ای زمانه نزاییده وجهان خلقت ندیده؛ ازیک سوراخ دوبارگزیده شد. وبرداشت نامۀ غیرقانونی واحمقانۀ دیگری به رییس جمهورنوشت. محمود احمدی نژاد که بعد ازبیرون کردن حیدر مصلحی با اعتمادبنفس وبی اعتنایی همیشگی درراه سفراستانی به کردستان بود سکوت اختیارکرد وسفرش را پی گرفت.

2- تا اینجای کارفقط شخصیت آیت الله خامنه ای لکه دارشده بود وهنوزراه مصالحه و راه حلی بود. تنها راه حل محتمل هم این بود که آیت الله خامنه ای با تحمل این حقارت جدید خود ساخته صبرمی کرد تا احمدی نژاد سفرش را تمام می کرد وبه تهران برمی گشت. آنگاه رهبرسعی می کرد هم با مذاکرات پشت پرده به رایزنی والتماس التجاء با احمدی نژاد  بپردازد تا این افتضاح بین المللی بضررش رقم  نخورد وهم می توانست با اغتنام وقت وفرصت بیشتردرشاخه ای دیگروبا مشاوره گرفتن ازبخش های مدرن ترالیگارشی مثل هاشمی رفسنجانی ومحمد خاتمی وناطق نوری ضدحملۀ قانونی یا کمترغیرقانونی تدارک ببیند.

3- اما خود آیت الله جوگیر «یاعلی» گفتن حکایت امام جمعۀ فعلاً معزول قم ودردانه اش سعیدی شد وهم بنظرمی رسد خام شعرهای بند تنبانی شعرای دربارش؛ والبته «حضرت ماه» داداش حسین بچه های بسیج حسین قدیانی. لذا برداشت وآخرین میخ  تابوت رهبری خودش را با دست خودش کوبید وازبالاسر احمدی نژاد مستقیم به مصلحی نامه نوشت واورا ابقاء کرد.

4- اینک بنظر می رسد که آیت الله درسراشیبی کامل است ودیگرامکان هرگونه مانورسیاسی ازاوسلب شده است. وچون سیاستمدارضعیفی هم است وهمۀ 22 سال رهبریش را با ساخت وپاخت با رییس جمهورهای داخل الیگارشی هاشمی وخاتمی وبا قربانی کردن منافع ملی وآرزوهای رأی دهندگان خوش خیال آنان سپری کرده است؛ حالا که کارش به نقطۀ بحرانی رسیده است دیگرمغزش هم ازکار افتاده باشد وقدرت تصمیم گیری نداشته باشد.

4- چون همانطورکه من دیدم اگرکاراو به راهنمایی وکمک گرفتن ازهلوی رییس جمهور(دکترباقری لنکرانی) رسیده باشد اوضاع خیلی داغان است درجبهۀ آیت الله. روزی که برای شیرازی ها سخنرانی می کرد. من دیدم که دوربین تأکید زیادی روی چهرۀ باقری لنکرانی وزیرخوب بهداشت دولت نهم احمدی نژاد دارد. سنسورهای من موضوع را گرفت ولی گفتم نه بابا. انشاءالله گربه است. والا درحضوراین همه شکم گنده ها وگردن کلفت کرده ها ازشیرۀ جان مردم ِ آخوند وغیرآخوند رؤسای قوا وامام جمعه ها واموات خبرگان ورؤسای هزاران حزب ودسته وگروه وهیئت دونفره و وکلای مجلس دریوزه وکارشناس وپژوهشگروسیاستندار و… این جوان لپ قرمزهلو چکارمی تواند بکند. ولی بعد که دیدم دکترلنکرانی درتهران ماندگارشد وپنجشنبه شب به برنامۀ دیروز، امروز، فردا برده شد ومصاحبۀ ولایت فقیهی ازاوگرفته شد؛ راستش یکباردیگر دلم برای آیت الله خامنه ای سوخت. یعنی اینقدردستش خالی شده که امید به میانجیگری هلو بسته است.

5- ماجرا هرروزکه جلوترمی رود بیشترگره می خورد. بنظرم می رسد که دراین مقطع بغیرازکشتن احمدی نژاد ومشایی با هم واعلان حکومت نظامی حداقل دوساله درکشورراه حل سیاسی که ممکن است بتواند تنها 20 درصد امکان موفقیت داشته باشد؛  برکناری آیت الله خامنه ای است برای وصیت امام خمینی: «حفظ نظام ازاوجب واجبات است.» البته بطورقطع یکی ازگزینه های روی میز الیگارشی همین رفتن با حفظ ظاهرآیت الله خامنه ای است. چرا که اخیراً همۀ الیگارشی ازولایت فقیه بدون مصداق آیت الله خامنه ای حرف می زنند. تنها مشکل این است که آیت الله خامنه ای چگونه برود. وآیا اصلاً رفتن او کمکی به حل قضیه می کند یا نه! طبیعی می دانم که رفتن آیت الله ازرهبری مساعدتی به مهاراختیارات رییس جمهورنمی کند. چون احمدی نژاد بیشترازهمۀ الیگارشی آیت الله خامنه ای را دوست دارد بدلیل زی طلبگی. واگرمی خواست کوتاه بیاید فقط درمقابل رهبرفعلی بود ونه هیچ کس دیگر. راه حل 20 درصدی این است که آیت الله خامنه ای برود واحمدی نژاد ریاستش بر جمهوررا ازسربگیرد. دراین حال خبرگان رهبری یک محلل بی خاصیتی را -مدلی که برای خبرگان کارکردند- رهبربکند با این سفارش دوقبضه که دست به سیاه وسفید نزند واحمدی نژاد را با اختیارتام تحمل کند.

6- تا این دوسال باقی مانده ازریاست جمهوری احمدی نژاد را به مساجد بروند و اعتکاف و راز و نذر ونیازبکنند که درپایان ریاست احمدی نژاد چیزی ته کاسه مانده باشد برای یک خون گیری مجدد ازملت؛ برای جایگزین آب شدگی چربی های بی خاصیت شان ازوحشت دکتریا نه! البته فکرمی کنم که احمدی نژاد هم نمی تواند بیش ازاین به این غیبت صغرا متکی باشد وحتماً باید دست به کنش متقابلی بزند وخواهد زد. اینکه چکاربکند ویا خواهد کرد درحیطۀ توان خیالات من هم نیست چه برسد به حوزۀ عقلم. والهامات به مهندس مشایی هم تازه بعد ازآشکارشدن درمحضرخودشان است که من هم با خیالم برخی داده ها را تعقیب می کنم. وبدیهی است که باید به مهندس مشایی اعتماد کنیم چون تاکنون که کوچکترین اشتباهی نکرده است. یا…هو

برگرفته از دلقک ایرانی

Advertisements
Posted in: اجتماعي