جمهوری اسلامی سر افعی ترورسیم اسلامی در دنیاست

Posted on 4 مه 2011

0


بن لادن مرد، خامنه ای اما هنوز زنده است، پرونده تروریسم اسلامی را باید در ایران بستدولت آمریکا با شور و هیجان تبلیغاتی وسیعی مرگ بن لادن را اعلام کرد. به دنبال آن سران و سیاستمدارن آمریکا و کشورهای اروپایی با شدت و حرارت تمام مرگ بن لادن را یک پیروزی بزرگ و بعبارتی بعنوان پایان تروریسم اسلامی جار میزنند. چهره ها سیاسی و استراتژیسین ها از اوباماو جرج بوش تا دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و کرزای همه مرگ بن لادن را نوید صلح و آشتی و آرامش خیال مردم تلقی کردند. اما در پس این هیاهوی تبلیغاتی در مرگ بن لادن یک نگرانی عمیقی به شکل یک سوال در جان و دل و ذهن مردم تشنه صلح و آرامش از تروریسم میدود. آیا مرگ بن لادن پایان کار تروریسم اسلامی خواهد بود؟مردم تشنه صلح و رفاه و آزادی حق دارند که از مرگ یکی از تروریست های جنایتکار دنیا خرسند باشند. اما مرگ بن لادن تمام آنچه که این مردم میخواهند نیست. مردم دنیا میخواهند برای همیشه از شر تروریستهای اسلامی خلاص شوند. مردم دنیا نمیخواهند شاهد انفجار بمب ها در میادین شهرها و در کوچه و خیابان در اتوبوس و هواپیما باشند. مردم دنیا نمیخواهند صحنه های تکه تکه شدن انسانها در روزهای افتابی در خیابانهای تل آویو و غزه و آمریکا و افغانستان و عراق و ایران را از صفحه های تلویزیون شان مشاهده کنند. مردم دنیا نمیخواهند هر روز شاهد اخبار قربانی شدن مردم بیگناه چه به شکل بمب چه به شکل جنگ، چه به به شکل اعدام و سنگسار در دنیا باشند. مردم دنیا میخواهند پرونده تروریسم اسلامی بعنوان یکی از بلایا و مصیبتهای هولناک و تکان دهنده سیاسی و اجتماعی برای همیشه در همه جای دنیا بسته شود. از این آمال و آرزوی دیرینه و انسانی مردم دنیا نمیتواند کردیت و مدال افتخار مبارزه با تروریسم بر سینه سازمان سیا و قطب دیگر تروریسم دولتی نصب کرد. همین دولتها و سازمانهای جاسوسی بودند که بن لادن ها را از گورستان تاریخ بیرون کشیده و آموزش دادند و به بلای جان مردم بدل کردند تروریسم اسلامی اگر چه با حکومت اسلامی در ایران اغاز نشده اما با قدرت گیری این حکومت جنایت و تروریست پرور جان تازه ای در منطقه خاورمیانه و در سطح بین المللی پیدا کرد. جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دولت های صادر کننده و حامی و پرورش و تغذیه کننده تروریسم اسلامی در سطح بین المللی است. جمهوری اسلامی سر افعی ترورسیم اسلامی در دنیاست. جمهوری اسلامی یک تهدید جدی و واقعی صلح و امنیت در سطح بین المللی است. خطر و مضرات جمهوری اسلامی تنها برای هفتاد میلییون جمعیت مردمی که در این جغرافیا زیر یکی از خشن ترین و جنایتکار ترین رژیم تروریسم دولتی زندگی میکنند نیست. دستهای جنایت جمهوری اسلامی از اوین تا تل آویو و از خیابانهای تهران تا خیابانهای بوینوس آیرس آغشته به ترور و جنایت است. بن لادن و کل شبکه تروریستی اسلامی روی دوش سیستم جهاد پرور و تروریسم جمهوری اسلامی، با کمک سازمان سیا و حمایت دولت های غربی پرورش یافتند. سکه تروریسم اسلامی یک رویش بن لادن و روی دیگرش خامنه ای است. بن لادن مرد اما خامنه ای بعنوان یکی از مهمترین مهره های صادر کننده تروریسم اسلامی هنوز زنده است و هنوز بر ریسمان قدرت سیاسی در ایران اویزان است. برای محو کامل تروریسم اسلامی از صحنه زندگی اجتماعی بشر باید این سر افعی جنایت را زد. پرونده تروریسم اسلامی در ایران و با سرنگونی حکومت تروریست پرو اسلامی میتواند بسته شود. مردم دنیا زمانی میتوانند به صلح و آرامش و رهایی از خشونتهای اسلام سیاسی امیدواری بیشتری دست یابند که یکی از مهمترین پایگاههای تروریسم اسلامی یعنی جمهوری اسلامی از صحنه سیاست جهان پاک شود. و این نه کار سازمان سیا نه کار کمونادوهای آمریکایی و دولت آمریکا که کار جامعه و مردم ایران است. تروریسم اسلامی را با یک عملیات چریکی سازمان یافته دولتی نمیتوان محو کرد تروریسم اسلامی را تنها یک انقلاب اجتماعی مدرن و که انسانیت محور و اساسش باشد میتواند پس بزند. مبارزین واقعی علیه تروریسم نه کوماندوهای سیا که زنان، جوانان و کارگران ایران هستند. مردم به تنگ آماده از حاکمیت سی ساله تروریسم اسلامی هستند که میوانند و باید مدال افتخار مباره با تروریسم را بر سینه خود بکوبند. قهرمانان مبارزه با تروریسم و نوید دهندگان صلح و آرامش نه اوباما و کامرون و کرزای که ندا ها و فرزاد کمانگرها هستند. پایان دادن به تروریسم کار جنبش هایی است که هیچ منفعتی در حاکمیت و سیاست تروریستی ندارند. کار جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش خلاصی فرهنگی، جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی است. بستن پرونده تروریسم اسلامی کار یک انقلاب سکولار و آزادیخواه و تا مغز استخوان معتقد و وفادار به ارزش های انسانی میباشد و لاغیر.

نوشته فرشاد حسینی

Advertisements
Posted in: اجتماعي