برده های راست، وبره های چپ درراه نجات جمهوری اسلامی محتضرآیت الله خامنه ای!

Posted on 28 ژوئن 2011

0


1- اگربرده های آیت الله خامنه ای درجناح راست اورا ازشرمندگی پنهان می کنند این روزها تا ازیاد مردم ببرند جنایت های درهمین نزدیکی دوسال اخیرش را وآن بی لیاقتی محضش دربرکشیدن احمدی نژاد تا عرش کبریایی؛ جالب اما بره هایش هستند درجناح چپ برهبری سیدمحمد خاتمی که تصمیم گرفته اند باهرحقه ودغل ونجابت! وصداقت! هم شده فاحشۀ سیاسی را بی نیازحتی به آب توبه باکره قالب کنند به ماتحت خلق اللهی که خسته اند ازسی وسه سال ریا وتزویر وخرابکاری.

2- حالا دیگرمشکل ایرانیان آیت الله خامنه ای بالغ نیست که مشکل اصلی سید محمد عاشق است. عاشق امام خمینی. عاشق جمهوری اسلامی. وعاشق ذهن آشفته تئوری های نشدنی حکومت دینی بافتۀ خودش. البته که مشکل ما از همان بدو ورود مدرینته به ایران همزمان با انقلاب میجی درژاپن وصدارت امیرکبیر وانقلاب مشروطه نه وجود آخوند زاده وشیخ فضل الله ومصباح که حرفی سرراست می زدند هرکدام ازاعتقاد دین ونادین شان؛ بلکه مشکل ما ملکم خان ونائینی وخاتمی بودند وهستند که نه دین شان فهمیدنی است ونه سیاست شان معلوم.

3- اینک دیگرپادافره ای که ندارد تیربلا باریدن برسر دولت مهرورز و کارآمد وعدالت محوردرداخل هیچ؛ که پاداش های کلانی هم درانتظار آنانی است که بهر بهانه و دستاویز درست ونادرستی چنان با گرزگران بکوبند این محبوب دیروز اربابشان و موجود آسمانی متبرک خودشان را که گویی همین دریوزگان خون ملت نبودند تا دیروز که از شاش احمدی نژاد وضو می ساختند برای نمازهای ریا کاری شان!

4- خاتمی دوره افتاده که راه حل همان است که مقام معظم رهبری در14 خرداد فرمودند وقصد صریحش را اعلام می کند دربرگرداندن جمهوری اسلامی بروزها و سال های «حکومت مُثُل» درقبل ازاحمدی نژاد. بدورانی که خندید وگریه کرد وملتی را سرکارگذاشت 8 سال بلاتکلیف تا شاهکارش را بنمایش بگذارد درتدارکاتچی بودنش درخدمت رهبر. طرفه اینکه زبان حال اعتنای رهبرش را هرروز وهرشب وامشب در کیهان می گیرد اززبان دیلماج رسمی مواضع رهبربرادرحسین. وشرم نمی کند تا مثل همیشه به هیچکس پاسخگونباشد که چه کسی اورا قبول دارد در میان الیگارشی علمای اعلام که چنین سینه بتنورمی چسباند برای مبدع بودنش دراسلام رحمانی. که نه اسلامش طراز دین است ونه رحمانش اسباب سیاست!

5- اگرقراراست که سلطان درهمان بارگاهی که تورا ذلیل کرد بماند بی پرسشی ازاین شش سال حتی بقول خودتان درحضیض. شمابا چه تضمینی می خواهی ازعبای زعفرانیت وشال سبزت بیرق سعادت بسازی درهمان ساختار حقوقی و حقیقی. اینکه ملت ستمدیده وتاراج شدۀ سی وسه ساله گزینه ای بغیر ازچپ و راست الیگارشی ندارند ونگذاشته اید که داشته باشند با رندی وریا؛ می تواند مجوزی باشد برای انسان بماهو انسان که یکباردیگرآن ها را درتلۀ «نمی گذارند» و»هر9 روز یک بحران» و لوایح دوقلو» به انتظارسبزشدن علف درزیرپاهای انتظارشان جهت یک تصمیم ساده دوباره بفریبید!

6- اما همه کورخوانده اید. احمدی نژاد هرچه که نباشد. یک سیاستمدارباهوش وبرجسته و دارای اصول است. حتی اگراین اصول متکی صرف برمنیتش باشد. ایستادن بر رأی مهمتراست ازخود رأی. که برده ها که رأیی ندارند جزرأی ارباب. وبره ها که اگر هم رأیی داشتند ودارند مثل شمعی اشکریزذوب می شوند درمقابل رهبر معظم. احمدی نژاد نه آدرس ها را عوضی می خواند ونه نشانی ها را گم می کند. او در تلافی گرفتاری یارانش درسیاست بازی قضای کثیف آملی لاریجانی؛ امروزدستوردهنده را نشان کرد به تحقیرتمام درتنها فرستادن رؤسای جمهور همسایه به دیدار ارباب برده ها و چوپان بره ها!

7- وخودش سرخوش وبی خیال نشست وبا مهمانانش گل گفت وگل شنید و آن بیانیۀ همکاری برای مبارزه با تروریسم را امضاء کرد که در دو سویش پاکستان وافغانستان بودند: متحدان درحال جنگ با تروریسم امریکا! طرفه اینکه خارجی ها با اعتمادی که امروزدر رفتار وکردارمتقابل با احمدی نژاد نشان می دادند؛ نشان هم دادند که آن ها بهتر و بیشترازداخلی ها می دانند لولهنگ چه کسی بیشترآب برمی دارد درسیاست شقه شقه وماقبل تاریخ جمهوری نا کارآمد اسلامی! اشتباه الیگارشی دراین است که خود بلاتکلیف سی ساله شان را محورعالم می دانند درزرنگی. ولی روزهای پیش رو ثابت خواهد کرد که چه خطای محاسباتی دهشتناکی کرده اند! یا…هو

بعد ازتحریر:
ازلحن تند نوشته ام عذرمی خواهم. ولی آن را پس نمی گیرم.

برگرفته از دلقک ایرانی

Advertisements
Posted in: اجتماعي