آیت الله خامنه ای: مجلس شورای اسلامی عصارۀ «رذالت» است!

Posted on 24 ژوئیه 2011

0


1- از همۀ اهالی سیرک دلقک ایرانی تشکر می کنم. هم برای لطفی که داشتید وچراغ سیرک را روشن نگه داشتید درغیاب برنامه های جدید؛ و تعطیلی 15 روزۀ سیرک را پررونق به تماشا نشستید. و هم برای دلتنگی هایی که ابراز داشتید و مرا مطمئن کردید که بازگشتم را انتظار دارید. وچه خوب. واقعیت این است که هر انسانی و بویژه بچه ها و دلقک ها نیازمند نوازش گرفتن از بزرگتر های شان هستند و در غیاب دستی به سر و گوششان؛ مثل گلی در مرداب می پلاسند و از بین می روند.

2- اعتقاد قطعی ام در مورد موجود ناقص الخلقه ای بنام جمهوری اسلامی و از بدو تشکیلش در 1358 شمسی این بوده و است که: «می توان برای هر لحظه از عمر نامبارک این حاکمیت پیشاتاریخ کتابی از وقایع نگاری تیتر نوشت بدلیل بی ثباتی و آبستن حوادث گوناگون بودن؛ در همان حالی که می توان هیچ ننوشت بغیر از یک تیتر کلی که «استحصال حکومت و سیاست جدید از دین قدیم محال ممکن است.» و تمام. لذاست که فکر می کنم نه نوشتن من ونه خواندن شما کمترین ارزش افزوده ای به ما بدهد در شناخت بهتر اوضاع نسبت به آن مرد عامی ایرانی که از بدو انقلاب تا کنون نه کلمه ای نوشته و نه کلمه ای خوانده است. و چون غایت خواندن و نوشتن برای برای بهبود دهی زندگی دنیوی بشر (در اینجا ایرانی) است؛ و جمهوری اسلامی در هیچ متنی قابل تعریف و باز تعریف نبوده و به اصلی ترین پرسش بشر که عبارت باشد از «چطور می شود اینطور می شود؟» پاسخ نمی دهد؛ لذا نویسنده و تحلیلگر و کارشناس و روشنفکر و سیاستمدار همانقدر نمی داند که مرد عامی و امی. و بنظرم این موضوع همۀ بار کتاب نخوانی و بی رغبتی به مطالعه در نزد ایرانیان را توضیح مستوفا می دهد.

3- در مدتی که ننوشتم اتفاقات ریز ودرشت بسیاری افتاد که هر کدام می توانست دستمایۀ نوشتن مطلب جدا گانه ای باشد. اما در اکنون نوشتن بر مبنای رویداد های سپری شده لطف و تازگی ندارد؛ مگر اینکه اتفاقی چنان مهم و تأثیر گذار پیش آمده باشد که بررسی اهمیت آن دنباله داری را توجیه کند. و من چنین حادثۀ درشتی را نیافتم غیر از آن کلمۀ «رذالت» که آخوند حسینیان نقل کرده است از رهبر خطاب به نمایندگان مجلس بر سر هو کردن احمدی نژاد و البته تولد سیاستمداری محافظه کار و با پرنسیپ در اردوگاه اصولگرایان بنام علی مطهری.

4- آن کلمۀ رذالت از این جهت خیلی مهم است که مارا با اندام لخت پادشاه (آیت الله خامنه ای) رو در رو می کند در رفتن بعمق جامعه ای که «چرا فرو پاشیده است؟». اطلاق واژه ای به پستی و رسوایی «رذالت» به نمایندگانی که قرار بوده -حتی بگو صوری- عصارۀ فضایل ملت باشند به زبان امام خمینی؛ نمی تواند ناشی از عصبانیت لحظه ای و خبط زبانی و لغزش ادبیاتی و … باشد. چه گویندۀ آن رهبر یک حکومت دینی مدعی اخلاق مداری؛ خطیب برجستۀ دینی و ادیب و اهل زبان پالوده بود ه است و واژۀ «رذالت» را سر فرصت وبا منقاش وسواس یک سیاستمدار و رهبر دینی و مرجع و … انتخاب و به اعضای مجلس نسبت داده است. تا به آنان تفهیم کند که لولهنگ شان چقدر باید آب بردارد.

5- این «1- 290» -مطهری واکنش خوبی نشان داد- نماینده ای که رذل و پست و فرومایه خوانده شده اند از سوی رهبر و آن هم فقط بدلیل مخالفت با تحقیر های مدامی که رییس جمهور به آنان روا داشته؛ حتی اگر از کف جامعۀ امروز ایران و از پست ترین طبقات فرهنگی و بی کیفیت ترین لمپن های موجود در ایران جمع آوری و بعنوان نمایندۀ مجلس شورای اسلامی معرفی شده باشند کمترین واکنش قابل انتظاری از هر حیوانی هم نشان ندادند در برابر این دشنام ملی و مذهبی به خودشان وبه جامعه شان و به شأن انسانی شان. و کماکان توبره های علوفه شان را بسر کشیدند و در حالیکه مثل همیشه کر و کور می نمایند به ارتزاق زالو گونۀ خود از خون مردم ادامه می دهند و مهمترین دغدغه شان حفظ آخور علوفه شان است در ساختمان بهارستان برای دوره ای دیگر. و آیا جامعه ای که اسوه های فضایلش به این پستی و فرومایگی ورذلی سقوط کرده باشند چاره ای جز فروپاشی در همۀ ابعاد و از جمله قتل و تجاوز و جرم و جنایت و نا امنی و… دارد!

6- در این وسط اما علی مطهری تاب این تحقیر اعظم را نیاورد و به جد و هزل و هجو و طنز وارد میدان شد و با مصاجبه ها و گفتار های پی در پی نشانه هایی از امید را بصورت ایران فردا پاشید. درست است که حرف مطهری در قیام برای بازسازی و بازیابی استقلال نسبی مجلس برد آن چنانی در سطوح پیدای سیاست جمهوری اسلامی نداشته است ونیافته. ولی اطمینان دارم که در زیر این سطح با موج های کوتاه وکوچک امواجی سهمیگین وبسیار بلند تر از قد و قامت خامنه ای در جریان است و سال 90 آبستن حوادث بسیار بیشتری خواهد بود بنفع ملت و بضرر حاکمیت بالفعل.

7- ازپست بعدی سعی می کنم این امید ها را با دقت ونکته سنجی بیشتری با جزییات معرفی کنم. این پست را فقط برای خالی نبودن عریضه نوشتم وبرای ادای احترامی به علی مطهری که تنها اصولگرا در بین اصولگرایان نشان می دهد و من در عین دشمنی و مخالفت با بستۀ فکر سیاسی ایشان از ته جان به همۀ آدم های دارای پرنسیپ و اصول احترام می گذارم. یا…هو

برگرفته از دلقک ایرانی

Advertisements
Posted in: اجتماعي