اینجا ایران است و انکه کشان کشان می برند خواهر و دختر من ایرانی است

Posted on 15 اوت 2011

0


خودتان قضاوت کنید که چرا ما ساکتیم ,که چرا ما خاموشیم تا شب پرستان اهریمن صفت از خون  دل ما مردم جیبهاشان فربه تر و سفرهایشان رنگینتر شود ,براستی ما را چه شده….

Advertisements
Posted in: اجتماعي