مدرک نبود خدا

Posted on 15 اوت 2011

0


ای خدا پرستان ,ای موحدین ای مردم بدانید که خدا نیست و اگر خدایی هست این خدایی که این دختر می خواند خدا نیست , بیدار شوید از این خواب غفلت تا دیر نشده .ببینید این مدرک نبود خدا را تا هنوز خودتان و فرزندانتان سند دیگری برای اثبات نبود خدایتان نشوید .

این مدرک تقدیم می شود به پیشگاه ولی مطلقه فقیه که داد عدالت خداوندیش گوش همه ما مردم را کر کرده و هر روز به اسم خدا و دین خدا بر ما مردم این مملکت آن می رود که  بر حیوانات نمی رود .

زنده باد ایران زنده باد آزادی

Advertisements
Posted in: اجتماعي