وقت یله رفتن نیست باید هر گونه می توانیم از حرکت مردم آذربایجان حمایت کنیم

Posted on 6 سپتامبر 2011

2


حرکت مردم آذربایجان  در اعتراض به سیاست های فاجعه بار رژیم فرصتی است برای تحکیم اتحاد ما مردم ایران در حمایت از هم ,ما مردم باید هر نوع که می توانیم از این حرکت حمایت کنیم تا  امیدهای رژیم برای جدایی اقوام ایران زمین از هم به نا امیدی تبدیل شود و این می تواند سراغاز دوباره حرکت ما مردم بسمت آزادی باشد دوستان فقط کافی ایست دست از تنبلی و بدبینی برداریم باید حرکت کنیم که سکون و سکوت ما در این زمان کم از خیانت و سهیم شدن در جنایات رژیم نیست .

زنده باد ایران زنده باد آزادی

تهران 1390/6/15

Advertisements
Posted in: اجتماعي