این آخوندها چگونه سوار خر مراد شدند

Posted on 28 سپتامبر 2011

0


شرح با خودتان

مرگ بر خامنه ای


Advertisements
Posted in: اجتماعي