از ویلای خاوری و بند تنبان جهرمی تا جیب رویانیان: آفرین به سرداران!

Posted on 4 اکتبر 2011

0


1- در قدیم که هنوز نه چرخ اختراع شده بود و نه جیب. مردمان پیشا تاریخ از لیفۀ شلوارشان یا چاک پستان شان استفاده می کردند برای حمل و نقل ایمن پول هایشان. جمهوری اسلامی نحوست و نکبت که چتر خودش را باز کرد زیر گلوی تنفس ایرانیان؛ اولین دست آوردش یک مفهوم اقتصادی ماقبل تاریخ بود با عنوان متناقض «اقتصاد لیفه ای». به این مفهوم دقیق که در آمد های بودجه ای کشور دارایی انحصاری حاکم وقت است که ملزم است آنرا در لیفۀ بند تنبانش پنهان کند و بهر جا و هرکس وهرمقدار که دلش خواست و تشخیص داد بدهد.

2- آیت الله خامنه ای که عمده اختلافش با میرحسین موسوی در دهۀ 60 بر سر همین پول بی حساب و کتاب در اختیار نداشتنش بود او را چنان عقده ای باقی گذاشت که در انتظار ظهور یک پدیده ای مثل احمدی نژاد لحظه شماری کند که بزند زیر هرچه علم و دانش و معرفت و سیستم است و خزانۀ کشور را بکند توی جیب باسن شلوارش و بریزد و بپاشد و هرچه تپه است پر کند از تپاله. در همین دولت ساده زیست و پاک بود که جیب هم اختراع شد و از آن پس بود که ما شاهد واژۀ ترکیبی جدیدی شدیم بنام «خرج از جیب».

3- این اصطلاح تازه بکار آمده اما چنان زود جای خودش را باز کرد و حلال مشکلات کشور شد که از سیاست و اقتصاد هم عبور کرد و به حوزه ای بی در و پیکر و گران بنام فوتبال رسید. از اینجا بود که ما کمتر آدم دزدی دیدیم که از این کلمۀ نشانۀ اوج ایثار و فداکاری استفادۀ بهینه نکند. همۀ مدیران عامل باشگاه ها که همه هم به بودجۀ عمومی وصل بودند و هستند هر روز و هر ساعت فغان سر دادند که پول نداریم و من میلیاردها تومان حقوق و مزایای فوتبالیست های اغلب در پیتی – در مقایسه با قتصاد عمومی کشور و سطح مقایسه ای ِکیفی – را از جیب می دهم.

4- آخرین و تازه ترین نمونه های درس خوب آموختۀ این بازار جیب های ده ها میلیاردی سردار رویانیان است که هنوز یک ماه از تکیه زدن به مقام بی ربط و بی مسمای مدیرعاملی پرسپولیس نگذشته ادعا کرده است که طلب های بازیکنان را از جیب داده است و می دهد. این را قبول دارم که یکی از اسباب موفقیت؛ زیرکی و پررویی در حد وقاحت است. ولی این را نتوانستم هیچگاه متوجه بشوم که آیا وقاحت هیچ حد و مرزی ندارد در این دیار بی خدا.

5- پر بی ربط هم نیست البته در این اوضاع تعفن ایمان و پاکدستی و زی طلبگی دزدان با نور افکن آمده؛ سردار هم خودی نشان بدهد که چیزی از جهرمی و خاوری و همۀ وزیر وکیل و مدیر و رهبر و مرجع و آبدارچی های خودی و حزب اللهی جمهوری نکبت اسلامی کم ندارد، و می تواند جیب هایش را چنان از مال مردم فقیر پرکند که بتواند چک های صدها میلیون تومانی بکشد. ولی پز دادن به این همه پلشتی در روز روشن هم یک وقاحت «مضاعف» می خواهد در سال «جهاد مضاعف اقتصادی». چه زود اما راه افتاده ای سردار. ایوالله. یا…ه

دلقک ایرانی

Advertisements
Posted in: اجتماعي