سی ماده حقوق بشر به زبان خیلی ساده و کوتاه

Posted on 24 آوریل 2012

1


سی ماده حقوق بشر به زبان خیلی ساده و کوتاه :
1) ما همه از بدو تولد آزادیم.
2)تحقیر ممنوع
3)حق زندگی
4 )بردگی ممنوع
5 ) شکنجه ممنوع
6 )شما حقوقی دارید در هر جا که باشید
7 ) در مقابل قانون همه انسانها برابرند
8 ) قانون از حقوق بشر دفاع میکند
9 ) دستگیری خود سرانه ممنوع
10 ) حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه
11 ) تا زمانی که بر عکس آن ثابت نشده شما بیگناهید
12 ) حق داشتن یک زندگی خصوصی
13 ) آزادی رفتن و حرکت
14 )حق پیدا کردن یک محل امن برای زندگی
15 ) حق داشتن یک تابعیت
16 )حق ازدواج و داشتن خانواده
17 ) حق مالکیت
18 ) آزادی اندیشه
19 ) آزادی بیان
20 ) آزادی اجتماعات
21 ) حق داشتن دموکراسی
22 ) امنیت اجتماعی
23 ) حق داشتن شرایط مناسب و عادلانه کاری
24 ) حق داشتن استراحت و تفریح
25 ) غذا و خانه برای همه
26 ) حق تحصیل
27 ) کپی رایت
28 ) یک دنیای آزاد و عادلانه
29 ) مسئولیت
30 ) هیچکس نمیتواند حقوق بشر را از شما بگیرد

Advertisements
Posted in: اجتماعي